Alleluia 34/15

When I survey that Wondrous Cross  

English